Det första övergripande rådet till kommunerna är därför att börja med att ställa rätt fråga. Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?”

Forskningsresultat Unosuno

HemNyheterIT i Skolan

3 FEL PÅ MOBILFÖRBUD

IT i skolan

Regeringens strategi en katastrof


TOTALT MISSFÖRSTÅTT DIGITALISERINGEN

När ministrarna idag presenterar Regeringens digitala strategi för skolan på Tekniska museet, sker det verkligen på rätt plats.

Det är där strategin (om det ens kan kallas för det) och ministrarna hör hemma. Regeringens utgångspunkt utgångspunkt är drygt 12-år gammal. I IT-sammanhang, ett astronomiskt avstånd.

Skolan är i STORT behov att lösa många problem och utmaningar, tex 70.000 saknade lärare. Om det handlar Regeringens nationella strategi inte. Där finns inte heller några mål om förbättrade resultat, ökad tillgänglighet sparade pengar eller lärarnas (digitala) kompetens. Faktum är att där inte finna något annat mål än att alla elever ska ha en egen apparat 2020. Något som dagens unga redan har till 98%.

 


MILJARDERNA KASTAS I SJÖN

Redan har ca 3 miljarder satsats på IT i skolan, utan några som helst påvisade högre resultat. Den nya planen kommer kosta minst 3 miljarder till. Var är skolans krav på forskning och beprövad erfarenhet? Borta!

VILAR PÅ FEL (GAMMAL 2006) GRUND

För den oinvigde kan det vid första anblick verka vettigt att våra barns ska lära sig hantera framtidens verktyg, Men, som de flesta redan sett, har unga inga problem med det digitala. Det är snarare de vuxna (lärarna) som har. Regeringens utgångspunkt kommer från en EU-rekommendationEU-rekommendation från 2006 om 8 nyckelkompetenser. Det var innan någon hade hört om iPhone, iPad, Surfplatta, Smartmobil, wifi, trådlösa nät 3g, 4g ,5g.

INGET AKADEMISKT ÄMNE

Digitaliseringen är inte ett akademiskt ämne som ska förstås och problematiseras. Digitaliseringen skall användas för att lösa många av skolans STORA PROBLEM. Lärarbristen är ett AKUT BEHOV. Skolan kan inte prata om digitalisering och fortsätta jobba som på 1900-talet. Det är inte det digitala som behöver komma in i skolan, utan skolan som behöver komma ut på digitalt.


MÅNGA VARNINGSSIGNALER:

Regeringens strategi (?) har ALLA FEL OCH BRISTER. Först och främst är det ingen som förstår digitaliseringen. Ingenting går ut på att lösa några som helst behov eller problem. Inga pengar ska sparas. Inget ska bli effektivare.
Här saknas:
- ANALYSER
o Av den tekniska utvecklingen
o Av elevernas tillgång till digitala apparater, idag och 2022 (redan 98%)
o Förväntade konsekvenser av digitaliseringen
o Skolans, lärarnas, elevernas framtida behov
o Konsekvens analyser
o Alternativa lösningar
o Andra branscher erfarenheter
- KONKRETA MÄTBARA MÅL
o Betyg, resultat, PISA, meritvärden
o Tid som skulle sparas (minska behovet av lärare)
o Ökad tillgång till lärare (för eleverna).

HOT MOT VÄLFÄRDEN

Bristen på digital kompetens hos Regeringen utgör ett reellt och allvarligt hot mot välfärden. Samhället står inför mycket stora förändringar och det kommer ha avsevärda konsekvenser för många verksamheter. Många kommer bli arbetslösa, stora grupper kommer behöva omskolning. Fråga om det livslånga lärande blir en realitet. Vi kan välja att styra utvecklingen eller drabbas av den.

3 FEL PÅ MOBILFÖRBUD

1. INSKRÄNKT

Vid en första anblick verkar det vettigt med mobilförbud i skolan. Men, vuxna, föräldrar, lärare, rektorer, politiker och journalister, ser inte längre än näsan räcker. Tänk om eleverna tittade på sin fröken, lektioner och genomgångar i mobilen. Flera gånger…Då skulle resultaten öka, meritvärden gå upp, betygen öka och vi får högre PISA-värden. 
Vem skulle då ropa på förbud?
 

2. SKOLANS ANSVAR

Varför skyller lärare, rektorer och ministrarna på eleverna? Det vore bättre om skolan är (moderna, relevanta och anpassar sig till tiden) där eleverna är! Ändra dig själv! Var är värdegrunden i skolan? Gäller den inte lärarna?

Det är verkligen en balansgång på slak lina, när skolan

  1. Förbannar

  2. Förtalar

  3. Förbjuder

Hur ska man få eleverna att lyssna, när man förkastar deras sätt att umgås och kommunicera? Ska inte skolan förbereda våra barn för världen/tiden utanför/efter skolan? Ska vi utlämna barnen att få klara sig ensamma,  själva därute? (Det är därför de blir offer för förövare på nätet).
 

3. ANDRA ORSAKER

En färsk (1 juni 2016) undersökning av Skolinspektionen visar varför problemen uppstår.
- BRIST PÅ TYDLIGA LEKTIONSSTRUKTURER
- BRIST TYDLIG LEDNING AV UNDERVISNINGEN
- BRIST PÅ TYDLIG STRUKTUR OCH FOKUS,
- BRIST PÅ VARIERAD FORM
- BRIST PÅ TRYGG LÄRANDEMILJÖ
- ELEVER SITTER OVERKSAMMA LÄNGE UTAN UPPMÄRKSAMMAS AV LÄRAREN
- MÅNGA ELEVER SÄGER ENFORMIG, DÄRFÖR SURFAR DE
Var är självkritiken? Var är källkritiken?
Varför är det inga lärare, rektorer, skolministrar eller andra som tar upp sanningen och konstaterade fakta? Varför går allt kraft ut på att skuldbelägga våra barn för de vuxnas inkompetens?
 
Videoklipp om du inte orkar läsa
https://www.youtube.com/watch?v=k9XHlX4PpcQ

DIGITALA PROV EN PARENTES

DIGITALA PROV EN PARENTES

Brist på djupare förståelse för digitaliseringen, lurar många tro de är på rätt väg.
Skolan har missförstått digitaliseringen. Det är inte IT som måste komma in i klassrummet. Det är lärandet som behöver komma ut på nätet.
Utbildningsförlagen tror de har gjort ett digitalt läromedel, men egentligen bara IT-fierat (scannat) och gjort en bok på burk..
Lärare tror de är digitala för att de twittrar och eleverna skriver på datorn isf en skrivmaskin. Skolverket tror eleverna behöver bli digitalt kompetenta, när det är tvärtom lärare, rektorer och skolpolitiker som behöver det.

BIG-DATA
Digitaliseringen är inte en verktygsfråga. Det är en infrastrukturfråga. Digitaliseringen river alla gränser och öppnar för nya sätt att arbeta och organisera sin verksamhet. Du har kanske hört om "big-data" eller learning-analytics"? Kanske ska det in i läroplanen? Nej, det som behövs är djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter.

TITTAR ÅT FEL HÅLL
Allt för många tittar åt fel håll. "Bara vi fick digitala prov". Det skulle bara bli ett ytterligare "prov på burk". Lösningen är inte ett nytt "verktyg".

DET ÄR ATT ORGANISERA PÅ ETT NYTT SÄTT!
Digitala läromedel har några fundamentala fel. De tittar för mycket på input, isf output. Den stora vinsten är när digitala läromedel producerar realtids-statistik, kurvor, diagram OCH RESULTAT.
Tänk om du i realtid kunde se hur det går för SAMTLIGA ELEVER. Har de förstått? Fastnat? Vad behöver du repetera? Det måste fungera på klass-, skol-, kommun, nationellnivå. Då skulle behovet för digitala prov (kunskaps kontroll) upphöra.

LÖSNINGEN EN PLÅTBURK
Det behövs en nationell strategi som siktade på att minska och förenkla lärarnas arbete och samtidigt höja elevernas resultat. Det heter kanske SCORM eller Tin Can.
För att det skall inträffa, måste det finnas många kunder. Då måste priserna (för digitala läromedel) ned. Priserna kan ALDRIG gå ned om det inte finns en VOLYM-marknad. Den kommer av en enhetlig standard/strategi som beskriver hur ALLA läromedel lämnar ifrån sig resultat (big-data/learning-analytics). Får lärare och rektorer realtids översikt, kan man omedelbart trimma alla delar och höja resultaten.

Skolan missat digitala tåget

SKOLANS BRIST PÅ DIGITAL KOMPETENS HOTAR VÄLFÄRDEN.

Regeringens nya Strategier för skolans digitaliseringStrategier för skolans digitalisering kommer förflytta skolan tillbaka till 1990-talet. Är det ens en strategi? Det finns inte ens en målsättning eller är målsättningen att man ska ha en strategi? Oklart. Jo, men, det står faktiskt:

"Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. 

Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras."

Ska skolan förse alla elever med en egen dator/surfplatta till 2020? Har inte nära 100% redan det? Ska sedan lärarna (minst vana) lära våra barn bli digitalt kompetenta? Våra barn är den mest uppkopplade folkgruppen i världen. Byter man ut ordet ”elever” mot ”lärarna” i den Nationella strategin, verkar det mer relevant.

Men, är skolan till för lärarna eller våra barn?

 

>


MILJARDER BORTKASTADE
Tåget går nu! Det kommer inget nytt. Gör man inte rätt saker idag, kommer vi tappa nödvändig kompetens för att kunna konkurrera och behålla vår välfärd. Det kommer kosta många miljarder, men framför allt många förlorade år för våra barn.
Inköp av datorer/surfplattor i svenska skolor har redan kostat minst 3 miljarder, UTAN NÅGRA ÖKAD RESULTAT, TVÄRTOM! Precis som i den Nationella strategin har det inte funnits en plan för hur/vad de ska användas till. Misstagen är på väg att upprepas igen!

 

FUNDAMENTALA PROBLEM
Skolan dras med ett stort antal fundamentala problem. Det saknas tex 55.000 lärare 2020, men hur man ska jobba och organisera skolan effektivare förekommer inte alls i strategin. I ALLA andra verksamheter används digitaliseringen till att jobba effektivare, ökad tillgänglighet, ökad service, spara mycket tid och pengar.
En nationell strategi borde handla om hur man löser problem, höjer resultaten och rustar våra barn för framtiden. Det borde finas konkreta och mätbara mål.


 Digitaliseringen skulle kunna innebära:

 Högre PISA- resultat.
 Högre betyg och meritvärden.
 Ingen lärarbrist.
 Minskad administration för lärarna.
 Realisering av den likvärdiga skolan.
 Slut på lärarlotteriet.
 Alla godkända.
 Individuell studietakt.
 Alla får tillgång till de bästa lärarna.
 Skolan öppen 24/365

Inget av det här är dock en målsättning i Nationella strategier för skolans digitalisering. Där är målet att alla ska ha en egen surfplatta 2020.
Vad man ska göra med dem är oklart. Hur det ska frigöra tid för lärarna är okänt. Hur det löser lärarbristen, finns inte en rad.

TOTALT MISSFÖRSTÅTT DIGITALISERINGEN
Skolan har totalt missförstått digitaliseringen. Det är inte en fråga om handhavande. Det är inte bara ett pedagogiskt verktyg för att söka på nätet. Det är inte det digitala som behöver komma in i skolan, det är skolan som behöver komma ut digitalt.
Digitaliseringen kommer att förändra allt i skolan som relaterar till tid och rum. Vad är en skola, klassrum, lektion, termin, årskurs? Hur ska vi jobba när skolan inte längre är en byggnad?
Varför skulle en lektion vara något som pågår i en viss lokal, med vissa människor, en viss tid, i samma takt? Hur organiserar vi skolan när många jobbar hemifrån?
Den stora kraften i digitaliseringen är ju att jobba och organisera lärandet på ett nytt och effektivare sätt. "- Vi skulle inte kunna göra något som minskar lärarbehovet", sade Skolverket vid möte nyligen. - Som jämförelse säger CityCorp att digitaliseringen kommer spara 1,6 miljoner jobb i banksektorn.
Online-handeln ökar, vi köper skor, kläder, böcker, resor, gör bankärenden dygnet runt, deklarerar online och nu kan man också träffa doktorn (om 7 minuter) i mobilen (kry.se). Allt och alla ökar sin tillgänglighet i mobilen, till tid och plats som passar oss, men i skolan är mobilen ett problem och förbjuden!
MYCKET ALLVARLIGT HOT MOT VÄLFÄRDEN
Nu leder skolan digitala strategier tillbaka till 1990-talet. Det kommer kosta många miljarder, men också förlorade år för många elever och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft och välfärdssamhället. Det blir troligen dödsstöten för den allmänna skolan.

DET DIGITALA LEDARSKAPET

DIGITALT LEDARSKAP

Digitaliseringen kommer snabbt innebära dramatiska förändringar för skolan. Frågan är hur skolan kan finnas tillgänglig i elevernas mobiler, inte om mobilen får användas i skolan. Det är inte heller som många tror bara en fråga om ett nytt pedagogiskt verktyg. 

 

BrainM
Alla begrepp i skolan som relaterar till tid och rum håller snabbt på att lösas upp. Vad är en lektion? Något som pågår i en viss lokal, med vissa personer, en viss tid? Vad är en termin? Årskurs? Klassrum? Läromedel? Lärare? Skola? 
Varför ska alla lära sig i samma takt, samtidigt? IT-utvecklingen öppnar nu för:
- Individuell studietakt
- Alla får tillgång till de bästa lärarna
- Alla går ut godkända
- Skolan är öppen dygnet runt, alla dagar
- Betyg, meritvärden och PISA- resultat ökar
- Lärare är tillgängliga dygnet runt
- Lärarna får högre lön och status
 

FRAMTIDSKOMPETENS

Framtidskompetens är inte att eleverna kan trycka på appar och knappar i klassrummet. Utmaningen är att skolans ledning och lärare har digital kompetens för att jobba och organisera skolan i en allt mer uppkopplad värld. Det är så skolan blir mer relevant. Det är så man jobbar utanför skolan. Det är vad som väntar eleverna i arbetslivet.

SNACK ELLER VERKSTAD?

Skolan kan inte tala om digital kompetens och själv inte jobba och organisera digitalt. Men hur gör man? Det är ju tyvärr inget man får lära sig på Lärar- eller Rektorsutbildningen. För högskolor, universitet eller Skolverket är smarta mobiler, surfplattor och 4G närmast okänt.
Framtidens vinnare är de som lyfter blicken från läroplanen och tittar på verkligheten utanför. Titta på dina elever, deras mobiler och fråga dig, hur vi ska möta deras behov och förutsättningar?
Vill du veta hur? Gör en intresseanmälan här.

Fler artiklar...

IT i samhället

CS: Samhälle

Nyheter om samhället ur ett it-perspektiv från Computer Sweden, Sveriges största it-tidning. CS: Samhälle

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top